ÇTSO’da Pazarlama Semineri

ÇTSO’da Pazarlama Semineri

Çerkezköy Ticaret veSanayiOdası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) ÇerkezköyİrtibatBürosutarafından 'UluslararasıPazarlamaveTicariİstihbaratKanalları' konulueğitimsemineridüzenlendi. ÜcretsizolarakdüzenleneneğitimseminerdekonuşanDış Ticaret Uzmanı Yaman Koç, uluslararasıticarettestratejikdüşünceninveticariistihbaratınönemininçokbüyükolduğunusöyledi. 23 Mayıs 2013 Perşembe 21:26 ÇerkezköyBakış - Çerkezköy Ticaret veSanayiOdasıKonferansSalonu'ndadüzenlenen 'UluslararasıPazarlamaveTicariİstihbaratKanalları' eğitimini YK DanışmanlıkFirması'ndanDış Ticaret Uzmanı Yaman Koç verdi.

SEMİNER BİR GÜN BOYUNCA DEVAM ETTİ

Öncekigünsaat 09.30-17.00 saatleriarasındadüzenlenenvebirgünsüreneğitimsüresinceTicariBilgi-Ticariİstihbarat, DünyadakiDeğişimler, ÇağdaşİhracatPazarlaması, TicariİstihbaratKaynaklarıveKullanımı, ÇağdaşİhracatStratejisi, StratejiPrensiplerininTicari Alana Uygulanması, HedefPazarlarınTespitininTemelPrensipleri, İthalatveRakipÜlkelerinTespiti, HedefMüşterilerin/HedefRakiplerinTespiti, MüşteriTipleriveKarMarjları, DağıtımAğınınTespiti, RakiplerinTespitiveDeğerlendirilmesi, HedefRakipKavramı, PazarınDeğerlendirilmesivePazarAraştırmaları, MevcutPazarAraştırmaları, FirmalarınYapacaklarıAraştırmalar, UluslararasıPazarlamadaKullanılanAraçlarveTicariİstihbaratBağlantısı, Aktif-PasifYöntemlerveUygulamaÖrnekleri, İletişim/Strateji/Stategem (TicariİstihbaratınAraçları), TürkTarzıUluslararasıPazarlama, TicariHileveKarşıKoymakonularıanlatıldı. EğitimlersonundakatılımcılaraAvrupaİşletmelerAğıtarafındanbirerkatılımsertifikasıverildi.

“ULUSLAR ARASI TİCARETTE REKABET ÖNEMLİDİR’’

Eğitime 'Ticaribilgiveistihbaratsistemi' hakkındabilgivererekbaşlayan Yaman Koç, dahasonrauluslararasıticaretterekabetinöneminevurguyaptı.Uluslararasıticarette 'Hiberrekabet' olduğunubelirten Koç, 'Trafiktehiberrekabetlebaşetmek' içinyolharitaları, kameralar, anlıkkazahaberleri, trafikradyosuilenavigasyoncihazlarınaihtiyaçolduğunusöyledi.

“TİCARİ İSTİHBARAT İLE NOKTA ATIŞI YAPARSINIZ’’

Yaman Koç, ‘Hiberrekabetinilacıticariistihbarattır’ diyerek, “Uluslararasıticarettestratejikdüşünceveticariistihbaratönemlidir. İnsanihracattanelerlekarşılaşıyorsaihracatiçinonlarıöğrenmelidir.CümleninaslıPrusyalı General Clausewitzeaittir.‘İnsansavaştanelerlekarşılaşıyorsasavaşiçinonlarıöğrenmelidir’.İstihbaratticarioperasyonlardakullanılanbilgidir.Ticariistihbaratilenoktaatışyapmaimkanıdoğar” ifadelerinikullandı.

PAZAR GİRİŞİ VE ARAŞTIRMALARINI ANLATTI

HedefpazarkonusununuluslararasıticaretteyerininçokönemliolduğunusöyleyenUzman Yaman Koç, ‘Hedefpazaranlayışınedengereklidir?,ihracattahedefpazarseçimi, hedefpazarseçimikriterleri, ihracattapazarlamaaraştırmasıvepazarlaragirişkriterlerini’ anlattı. Koç, "Hedefpazardünyaüzerindebulunan 240 ülkedenhangisindeürünlerinizindahaçoktalepgöreceğinibelirlemenizdir.Seçilenpazarlardaaraştırmatekniği; hedefmüşteriler, müşteritipleri, bölgeseltespitler, hedefpazaraseyahat, stratejiküstünlükkonularındanoluşmaktadır.UygulamasıiseTürkiye'ninürünbazındafiiliihracatı, kaçırdığımızpazarlar, ilgilitablolarınoluşturulması, değerlendirmekriterleri, yorumlamavetartışma, yeniortayaçıkanbilgigereksinimlerininkarşılanmasındanoluşmaktadır” diyekonuştu.

Haber: Emrah Çoğalan Çerkezköy Bakış Son Güncelleme: 21.11.2014 13:28

< Geri

Adres: Küçük Esat Mahallesi , Tunalı Hilmi Caddesi No:45/4 Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 250 46 87

Copyright © 2014 | Tüm hakları saklıdır.